Algemene voorwaarden en Privacy Verklaring

De Week Zonder Spits is een initiatief van Stichting Breikers. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en de privacy van de deelnemende organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deweekzonderspits.nl en online-tools. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat jouw rechten zijn op grond van de AVG.
Op het gebruik van deze website (www.deweekzonderspits.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting Breikers streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting Breikers niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies of advies op maat.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Breikers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website, zoals deelname aan De Week Zonder Spits, en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Breikers en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Stichting Breikers garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting Breikers te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting Breikers heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Breikers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou kunnen verwerken. Wij beschikken niet altijd over alle hieronder opgesomde gegevens. Dit is afhankelijk van de manier van aanmelden.
Voornaam / Emailadres / IP-adres van een websitebezoeker / Locatiedata / Van werkgevers; Bedrijfsnaam, contactpersoon, emailadres, aantal werknemers en telefoonnummer

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. De gebruiker enthousiasmeren middels een aanmeldingsbevestigingsmail;
  2. De gebruiker te kunnen e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening de gebruiker via social media te enthousiasmeren actief deel te nemen aan de campagne;
  3. De gebruiker te kunnen vragen vrijblijvend mee te doen aan onderzoek.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Stichting Breikers en De Week Zonder Spits zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stichting Breikers daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers of andere derden, mits dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan anderen dan onze opdrachtgever kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld onze partners MSI en Greenhouse Blossom sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij zelf hanteren.

Wij kunnen met geanonimiseerde data ook algemene analyses maken, bijvoorbeeld over aantal aanmeldingen versus aantal actieve deelnemers, die relevant zijn voor een breder publiek. De uitkomsten zullen wij alleen publiceren of delen met derden indien de data op geen enkele manier gekoppeld kan worden aan een identificeerbaar persoon.
Jouw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden in dat kader eveneens geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Jouw gegevens worden nooit verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies: Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies en hoe je ze zelf kunt uitschakelen

Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
In de gevallen waarin onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke is, kunnen wij niet zelfstandig beslissen op jouw verzoek. Wij leiden jouw verzoek in die gevallen zo snel mogelijk door naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, maar alleen indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten uit te voeren. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@wijzijnbreikers.nl met als onderwerp “Aanpassing persoonsgegevens”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken.

Contact

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vragen hebt of de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wijzijnbreikers.nl

Deze privacyverklaring is in werking vanaf 6 februari 2020.